ที่ปรึกษาการตลาด | Ninepolthep

NinePolthep

มากกว่าแค่รู้ คือสอนให้คุณทําเป็น
คอร์าที่จะทำให้คุณได้เข้าใจการนำ Business Model Canvas ไปใช้ในธุรกิจและทำให้เข้าใจธุรกิจของตัวเองมายิ่งขึ้น และเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาโดยผ่านการทำ Workshop เพื่อให้คุณทำเป็ฯ จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 15 ปี
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

เจ้าของกิจการ SME

หัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจ/การตลาด

ผู้จัดการทีมฝ่ายวางแผนธุรกิจ/การตลาด

หลักการและแนวความคิดของหลักสูตร

การเริ่มต้นดําเนินธุรกิจนั้นถือป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับใครหลายๆคนจําเป็นอย่างยิ่งที่ คุณจะต้องวางแผนอย่าง รอบคอบที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายหลักสูตร “The Canvas Extra” สามารถทําให้คุณเข้าใจแม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ได สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมควบคู่ไปกับตรรกะในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังทําให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและนําภาพที่เข้าใจไปใช้ในการปรับกลยุทธ์กับธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและ ช่วยสร้างผลกําไรที่เพิ่มขึ้นได้

เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของ SME ที่กําลังวางแผนพาธุรกิจก้าวผ่านวิกฤต ที่กําลังรับมือกับการเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายต่อความอยู่รอดขององค์กร

รวมถึงผู้บริหารรุ่นใหม่ที่กําลังรับช่วงกิจการสืบต่อจากรุ่นก่อน

Business Model Canvas (BMC) ยังถือเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาดและหลากหลายอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรทุกคนคิดและเห็นภาพรวมของ องค์กรในทิศทางเดียวกัน และสามารถระบุปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แต่ละฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค
ก์รที่ตรงตามเป้าหมาย ที่กําหนดไว้รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่
พนักงาน ที่ทําหน้าที่ต่างกันเพื่อให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์สําหรับการเติบโตได้อย่างอย่างยั่งยืน

Business Model Canvas นี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณตอบคําถามสําคัญกับธุรกิจของคุณ 5 เรื่อง คือ

-WHO ใครคือลูกค้าที่เราจะส่งมอบสินค้าหรือบริการ?
-WHAT บริษัทจะพัฒนาสินค้าหรือบริการอะไรต่อในอนาคต?
-HOW ทําอย่างไรให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้?
-MONEY ทําแล้วคุ้มหรือไม่?
-WHY ลูกค้าต้องซื้อสินค้าคุณ?​

รายละเอียดเนื้อ หาของหลักสูตร

– ศึกษาองค์ประกอบของ Business Model Canvas
– วิเคราะห์ External Factor
– เจาะลึกถึงหัวใจหลักของ Business Model Canvas ทั้ง 9 ช่อง และการนําเสนอแบบตรงประเด็น
– วิเคราะห์ Value Proposition Canvas
– เรียนรู้กรณีศึกษา การวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas และสามารถนําไป ต่อยอดธุรกิจต่างๆ
– ลงมือวิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากสถานการณ์จริงของผู้เรียน

รูปแบบในการฝึกอบรม

01

เรียนรู้ทฤษฎีหลักการเขียน Business Model Canvas

– ศึกษาองค์ประกอบของ Business Model Canvas
– วิเคราะห์ 3C’s Model จุดเด่น จุดด้อย จุดชนะ จุดตาย ของทั้งคุณ และคู่แข่ง
– วิเคราะห์ EXTERNAL FACTOR ANALYSIS
– วิเคราะห์ SUPPLY CHAIN ANALYSIS
– เจาะลึกถึงหัวใจหลักของ BUSINESS MODEL CANVAS ทั้ง 9 ช่อง
– วิเคราะห์ VALUE PROPOSITION CANVAS
– เรียนรู้กรณีศึกษา การวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas

02

Work Shop ฝึกเขียน Business Model Canvas เพื่อนําไปใช้งานจริง

– วิเคราะห์ Business Model Environment Analysis
– การวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas
– วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากเคสจริงของผู้เรียน

ความคิดเห็นของผู้เรียน...

ตอบโจทย์ในการมองภาพรวมของธุรกิจของเราว่าต้องเริ่มจากตรงไหน มองเห็นใน
จุดด้อยและจุดเด่นของเราดีกว่าคู่แข่งอย่างไร
workshop ทําให้ได้ลงมือทําและได้ฝึกคิดในรูปแบบต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้น ทําให้
เรารู้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนที่เราจะไปหา

คุณ ประภาพร (คุณแอน)

นักธุรกิจ

ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ธุรกิจแผนการตลาดให้เหมาะสมสําหรับธุรกิจของเราและ
ธุรกิจใหม่ที่เราจะเริ่ม
การที่ให้ทํากรณีศึกษาจึงทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียนมาได้อย่างมาก

มนธิดา มาลาบุปผา

บริษัท แกรนดี้ อินเตอร์เทรด จํากัด

BMCจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับยุคสมัยได้
เป็นคลาสที่ไม่ได้แค่ให้มานั่งเรียนเฉยๆแต่ให้มีการท workshop ในเรื่องของ
Value Proposition Canvas ช่วยให้เรามีมุมมองทางการตลาดในด้านของลูกค้าและ
ทําให้รับรู้ว่าเราจะสามารถรองรับลูกค้าอย่างไร

คุณ หนึ่ง ปิยพร

ธุรกิจโฆษณาส่งเสริมการขาย

คำถามที่พบบ่อย

- The Canvas Extra ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณควรที่จะปรับเปลี่ยนไปทางของธุรกิจว่าจะต้องไปทิศทางไหนเพื่อเติบโต
โดยการใช้ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์โดยคุณได้เรียนรู้จากผู่ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการขายกว่า 15 ปี

The Canvas Extra เป็นคอร์สสอนสด หากผู้เรียนไม่เข้าใจหรือมีปัญหา สามารถพูดคุย สอบถาม หรือปรึกษากับผู้สอนได้โดยตรง

Business Model Canvas นี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณตอบคําถามสําคัญกับธุรกิจของคุณ 5 เรื่องคือ
- WHO ทําสินค้าหรือบริการให้?
- WHAT ทําอะไร?
- HOW ทําอย่างไร?
- MONEY ทําแล้วคุ้มหรือไม่?
- WHY ลูกค้าต้องซื้อสินค้าคุณ?
การที่เราสามารถให้คําตอบกับ 5 เรื่องหลักนี้ได้ เราก็จะได้คําตอบที่ของ 9 องค์ประกอบของ BMC ได้
และมันจะช่วยให้คุณคิดรอบด้าน เห็นภาพรวมของธุรกิจ สื่อสารกับทีมงานให้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเรากําลัง
ส่งมอบคุณค่าอะไรให้ลูกค้ากลุ่มไหน? ด้วยรายได้ ต้นทุนอย่างไรนั่นเองครับ

หากเรียนแล้วไม่พอใจ ไม่เห็นผล ใช้จริงไม่ได้ ยินดีคืนเงิน 100% !!

1 Day Classroom

9,900 บาท 4,950 บาท super early
 • องค์ประกอบของ Business Model Canvas
 • วิเคราะห์ 3C’s Model
 • วิเคราะห์ EXTERNAL FACTOR ANALYSIS
 • วิเคราะห์ SUPPLY CHAIN ANALYSIS
 • เจาะลึก BUSINESS MODEL CANVAS ทั้ง 9 ช่อง
 • วิเคราะห์ VALUE PROPOSITION CANVAS
 • เรียนรู้กรณีศึกษา การวางแผนธุรกิจ
 • Work Shop ฝึกเขียน Business Model Canvas
 • วิเคราะห์ Business Model Environment Analysis
 • การวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas
 • วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากเคสจริงของผู้เรียน

1 Day 1 on 1 จํานวน 1 session

24,900 บาท 15,450 บาท super early
 • องค์ประกอบของ Business Model Canvas
 • วิเคราะห์ 3C’s Model
 • วิเคราะห์ EXTERNAL FACTOR ANALYSIS
 • วิเคราะห์ SUPPLY CHAIN ANALYSIS
 • เจาะลึก BUSINESS MODEL CANVAS ทั้ง 9 ช่อง
 • วิเคราะห์ VALUE PROPOSITION CANVAS
 • เรียนรู้กรณีศึกษา การวางแผนธุรกิจ
 • Work Shop ฝึกเขียน Business Model Canvas
 • วิเคราะห์ Business Model Environment Analysis
 • การวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas
 • วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากเคสจริงของผู้เรียน
 • Consult 1 on 1 จํานวน 1 session

1 Day 1 on 1 จํานวน 3 session

99,900 บาท 49,950 บาท super early
 • องค์ประกอบของ Business Model Canvas
 • วิเคราะห์ 3C’s Model
 • วิเคราะห์ EXTERNAL FACTOR ANALYSIS
 • วิเคราะห์ SUPPLY CHAIN ANALYSIS
 • เจาะลึก BUSINESS MODEL CANVAS ทั้ง 9 ช่อง
 • วิเคราะห์ VALUE PROPOSITION CANVAS
 • เรียนรู้กรณีศึกษา การวางแผนธุรกิจ
 • Work Shop ฝึกเขียน Business Model Canvas
 • วิเคราะห์ Business Model Environment Analysis
 • การวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas
 • วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากเคสจริงของผู้เรียน
 • Consult 1 on 1 จํานวน 1 session

ราคาพิเศษ super early bird จะหมดใน

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Mins
 • 00Secs