อาจารย์นาย ที่ปรึกษาการตลาด02

ABOUT ME

Bringing You a positive and

and wakening perspective on your

Potentials

Goals

Future

ผม NinePolthep (นายพลเทพ)

ทํางานในด้านการขายมามากกว่า 15 ปี

เป็นครูสอนทักษะการขายแบบที่ปรึกษา และยังเป็นครูสอน Business Model Canvas, วิทยากรในงานกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่องค์กรธุรกิจที่ไว้วางใจ ให้ผม NinePolthep (นายพลเทพ) ได้สั่งสมประสบการณ์สอนเพื่อทําการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์ขายที่ครู NinePolthep สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ครูนายได้นําเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมานํามาพัฒนาวิธีคิดและวิธีการ ที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักขาย

ออกแบบหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ ‘นักขายมือทอง’ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาการขายให้กับผู้เข้าอบรม เสริมสร้างให้เป็น ‘นักแก้ปัญหา’ มากกว่าการเป็นเพียงแค่นักขาย เพิ่มพูนทักษะของการเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาซึ่งเริ่มตั้งแต่การสร้างทัศนคติ ไปจนถึงการปิดการขาย ถ่ายทอดผ่านการบรรยายและลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เห็นภาพชัดด้วย “PracticalKnowledge” เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้ความรู้ที่ได้รับกลายเป็นทักษะติดตัว

อาจารย์นาย ที่ปรึกษาการตลาด04

ธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต้องไม่ได้มีดีเพียงแค่ ‘พนักงานขาย’

แต่ ‘กลยุทธ์’ ต้องดีด้วย

กลยุทธ์ที่ดี คือกลยุทธ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและเห็นผล เราจึงเข้าใจผู้ประกอบการทุกท่าน หลักสูตร The Canvas Extra จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาในหลายๆด้าน เพราะหลักสูตรจะสอนให้คุณได้ทำความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ และเรายังช่วยให้คุณค้นหาคุณค่าที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า เพราะหน้าที่ของเราคือ “ร่วมสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

บรรยากาศในคลาสเรียน โดยที่ปรึกษาการตลาด อาจารย์นาย

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ที่คลุกคลีอยู่ในสายงานการขายและการตลาด

“ผมจึงเข้าในความต้องการและปัญหาต่างๆ”

ของเหล่าผู้ประกอบการ นักการตลาด รวมถึงพนักงานขาย ผมจึงออกแบบการอบรมที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

PORTFOLIO
อาจารย์นาย ที่ปรึกษาการตลาด02