Consultative Sell Approach + Special “Acting for Non-actors” Workshop

ถ้าเปรียบการขาย เป็นการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร
“Usain Bolt” เจ้าของสถิติโลก เหรียญทองโอลิมปิก การวิ่ง 100 เมตร ใน 9.58 วินาที ใช้เวลา 4 ปีในการฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่ง 9.58 วินาทีที่ดีที่สุด ที่เปรียบเสมือนวินาทีทองคํา หรือ Golden Moment สําหรับเขา
แล้วสําหรับนักขายมือทองอย่างพวกเราล่ะ?
อะไรคือ Golden Moment ที่สําคัญที่สุด ถ้าไม่ใช่นาทีที่คุณอยู่กับลูกค้า
เคยไหม? เมื่อคุณอยู่กับลูกค้าคนสําคัญ คุณกับควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะในด้านบุคคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง แนวความคิดที่มีต่อลูกค้า การ วิเคราะห์ลูกค้า หรือการนําเสนอ ตลอดจนการปิดการขาย…
แต่วันนี้ SELL ME IF YOU CAN ช่วยให้คุณได้ใช้ Golden Moment ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ SELL ME IF YOU CAN เป็นหลักสูตรการขายแบบ ที่ปรึกษาที่จะชว่ยทรานฟอร์มคุณให้กลายเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนไปพบลูกค้าตลอดจนถึงการปิดการขายออกแบบหลักสูตรโดย ครูนาย (NinePolthep) ที่ใช้เวลากลั่นกรองเทคนิคการขายมากกว่า 15 ปี ที่ผ่านงานขายจากประสบการณ์จริง
เรียนรู้กับเรา ช่วยให้คุณพัฒนาเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาที่เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน…

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียน SELL ME IF YOU CAN
•  ความรู้ความเข้าใจแนวคิดการขายแบบที่ปรึกษา
• สามารถประยุกต์ใชว้ิธีการขายแบบที่ปรึกษากับงานของตนเองได้
 • เรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินกลุ่มลูกค้า เพื่อใหส้ ามารถนําเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสม
• ความเข้าใจในเรื่องตัวตนของตนเอง
• วิธีรับมือกับคําปฏิเสธ
• 10 เทคนิคปิดการขายอย่างมีชั้นเชิง
• เรียนรู้วิธีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

พิเศษ! หลักสูตร ACTING FOR NON-ACTORS
หลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเริ่มแต่การสํารวจร่างกายฝึกสมาธิและสภาพจิตใจ ลักษณะท่าทางการยืนหรือการนั่ง
การสํารวจ – ทําความเข้า – จัดระเบียบตัวตนและบทบาทของตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต การเลา่ เรื่องของสินค้าผา่ นกระบวนการ Story Telling และหลักการ ประเมินการสื่อสาร

คอรส์นี้เหมาะสําหรับ

•ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่
•พนักงานขาย / ผู้จัดการ / หัวหน้าทีมการตลาดหรือการขาย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร

ความรู้ความเข้าใจแนวคิดการขายแบบที่ปรึกษา สามารถประยุกต์ใชว้ิธีการขายแบบที่ปรึกษากับงานของตนเองได้ เรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินกลุ่มลูกค้า เพื่อใหส้ ามารถนําเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสม ความเข้าใจในเรื่องตัวตนของตนเอง
วิธีรับมือกับคําปฏิเสธ
10 เทคนิคปิดการขายอย่างมีชั้นเชิง เรียนรู้วิธีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่
พนักงานขาย / ผู้จัดการ / หัวหน้าทีมการตลาดหรือการขาย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร

ลักษณะการเรียน เวิร์กช็อป : 40% บรรยาย : 60%
เนื้อหาในคอร์ส
 •   4 วิธีคิดนักขายแบบที่ปรึกษา
•   5 วิธีการนักขายแบบที่ปรึกษา 
•    Acting for non-Actors

DAY 1
4 วิธีคิดแบบที่ปรึกษา ACTING FOR NON-ACTORS
DAY 2
5 วิธีการ
5 คุณลักษณะ