ช่วยคุณร่างแผนธุรกิจของคุณผ่าน Business Model Canvas

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางธุรกิจอาจมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเป็นส่วนชว่ยผลักดันให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณประสบ ปัญหา
•ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ที่กําหนดมาแล้วใช้งานจริงไม่ได้ผล
•มีปัญหาด้านบุคคลกรในเรื่องของความไม่เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร
•ไม่สามารถหาจุดเด่นของสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ลูกถา้ได้อย่างตรงจุด •หรือถ้าหากคุณได้สานต่อธุรกิจ หรือคุณอยากเริ่มธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน
หลักสูตร The Canvas สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุด โดยหลักสูตร The Canvas จะทําให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน Business Model Canvas ในชีวิตจริงของคุณ ประยุกต์โมเดลและข้อมูลต่างๆ ในธุรกิจ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและทําให้เห็น ภาพใหญ่อย่างครบถ้วน
Business Model Canvas จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้น สามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมีระบบ และยังสามารถออกแบบแผนงานที่ปฏิบัติจริงได้ออกมา

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียน The Canvas
• สามารถร่างแผนของธุรกิจตนเอง จาก Business Model Canvas ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถนําโมเดลและกรอบความคิดสร้างสรรค์คู่กับตรรกะและเหตุผลนําไปประยุกต์ในการวางแผนธุรกิจ
และพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถประเมินสถานการณ์รอบตัวจากปัจจัยต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
• ผู้เรียนเข้าใจลูกค้า วิเคราะห์คู่แข่ง จนหา Value ของธุรกิจตนเองได้อย่างชัดเจน
คอร์สนี้เหมาะสําหรับ •ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทตี่้องการพฒนาองค์กร •หัวหน้าทีม/ผจู้ัดการหรือฝ่ายต่างๆที่ทํางานด้านที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของธุรกิจ
ลักษณะการอบรม เวิร์กช็อป : 50% บรรยาย : 50%

เนื้อหาในคอร์ส The Canvas
• เรียนรู้และวิเคราะห์ Business Model Environment Analysis
• ทําความเข้าใจองค์ประกอบขอ Business Model Canvas ทั้ง 9 ช่อง
• เรียนรู้กรณีศึกษา การวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas
• Value Proposition Canvas
• ลงมือวิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากเคสจริงของผู้เรียน