มนธิดา มาลาบุปผา

มนธิดา มาลาบุปผา

ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ธุรกิจแผนการตลาดให้เหมาะสมสําหรับธุรกิจของเราและธุรกิจใหม่ที่เราจะเริ่ม การที่ให้ทํากรณีศึกษาจึงทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เรียนมาได้อย่างมาก