LET US HELP YOU ACHIEVE SUSTAINABLE SUCCESS FOR YOUR BUSINESS

with the expertise of our professional consulting team

ผม NINEPOLTHEP

ทำงานในด้านการขาย

มามากกว่า 15 ปี

เป็นครูสอนทักษะการขายแบบที่ปรึกษา และยังเป็นครูสอน Business Model Canvas, วิทยากรในงานกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่องค์กรธุรกิจที่ไว้วางใจ ให้ผม NinePolthep ได้สั่งสมประสบการณ์สอนเพื่อทำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์

ที่ปรึกษาด้านการตลาด & การขาย

ด้วยประสบการณ์ขายที่ครู NinePolthep สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ครูนายได้นำเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมานำมาพัฒนาวิธีคิดและวิธีการ ที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักขาย

ออกแบบหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ ‘นักขายมือทอง’ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาการขายให้กับผู้เข้าอบรม เสริมสร้างให้เป็น ‘นักแก้ปัญหา’ มากกว่าการเป็นเพียงแค่นักขาย เพิ่มพูนทักษะของการเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาซึ่งเริ่มตั้งแต่การสร้างทัศนคติ ไปจนถึงการปิดการขาย ถ่ายทอดผ่านการบรรยายและลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เห็นภาพชัดด้วย “PracticalKnowledge” เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้ความรู้ที่ได้รับกลายเป็นทักษะติดตัว

ธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต้องไม่ได้มีดีเพียงแค่ 'พนักงานขาย'

แต่ 'กลยุทธ์' ต้องดีด้วย

กลยุทธ์ที่ดี คือกลยุทธ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและเห็นผล เราจึงเข้าใจผู้ประกอบการทุกท่าน หลักสูตร The Canvas Extra จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาในหลายๆด้าน เพราะหลักสูตรจะสอนให้คุณได้ทำความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ และเรายังช่วยให้คุณค้นหาคุณค่าที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า เพราะหน้าที่ของเราคือ “ร่วมสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ที่คลุกคลีอยู่ในสายงานการขายและการตลาด

"ผมจึงเข้าในความต้องการและปัญหาต่างๆ"

ของเหล่าผู้ประกอบการ นักการตลาด รวมถึงพนักงานขาย ผมจึงออกแบบการอบรมที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ผม ทีม

ทำงานในด้านการขาย

มามากกว่า 15 ปี

เป็นครูสอนทักษะการขายแบบที่ปรึกษา และยังเป็นครูสอน Business Model Canvas, วิทยากรในงานกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่องค์กรธุรกิจที่ไว้วางใจ ให้ผม NinePolthep ได้สั่งสมประสบการณ์สอนเพื่อทำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์

ที่ปรึกษาด้านการตลาด & การขาย

ด้วยประสบการณ์ขายที่ครู NinePolthep สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ครูนายได้นำเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมานำมาพัฒนาวิธีคิดและวิธีการ ที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักขาย

ผม ทีม

ทำงานในด้านการขาย

มามากกว่า 15 ปี

เป็นครูสอนทักษะการขายแบบที่ปรึกษา และยังเป็นครูสอน Business Model Canvas, วิทยากรในงานกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่องค์กรธุรกิจที่ไว้วางใจ ให้ผม NinePolthep ได้สั่งสมประสบการณ์สอนเพื่อทำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์

ที่ปรึกษาด้านการตลาด & การขาย

ด้วยประสบการณ์ขายที่ครู NinePolthep สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ครูนายได้นำเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมานำมาพัฒนาวิธีคิดและวิธีการ ที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักขาย

ผม ทีม

ทำงานในด้านการขาย

มามากกว่า 15 ปี

เป็นครูสอนทักษะการขายแบบที่ปรึกษา และยังเป็นครูสอน Business Model Canvas, วิทยากรในงานกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่องค์กรธุรกิจที่ไว้วางใจ ให้ผม NinePolthep ได้สั่งสมประสบการณ์สอนเพื่อทำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์

ที่ปรึกษาด้านการตลาด & การขาย

ด้วยประสบการณ์ขายที่ครู NinePolthep สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ครูนายได้นำเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมานำมาพัฒนาวิธีคิดและวิธีการ ที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักขาย

ผม ทีม

ทำงานในด้านการขาย

มามากกว่า 15 ปี

เป็นครูสอนทักษะการขายแบบที่ปรึกษา และยังเป็นครูสอน Business Model Canvas, วิทยากรในงานกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แก่องค์กรธุรกิจที่ไว้วางใจ ให้ผม NinePolthep ได้สั่งสมประสบการณ์สอนเพื่อทำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์

ที่ปรึกษาด้านการตลาด & การขาย

ด้วยประสบการณ์ขายที่ครู NinePolthep สั่งสมมามากกว่า 15 ปี ครูนายได้นำเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมานำมาพัฒนาวิธีคิดและวิธีการ ที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการเป็นนักขาย

Contact Us

ปรึกษาธุรกิจกับ NinePolthep

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 27048 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120