Coaching & Consulting

หากเปรียบธุรกิจเป็นบ้าน ส่วนแผนธุรกิจเป็นพิมพ์เขียวแล้ว พวกเราก็เหมือนสถาปนิกที่มองเห็นปัญหาในแผนการทำงานของลูกค้า ให้คำแนะนำ แนวทาง หรือวิธีการที่ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นให้หายไป และร่วมเป็น “คู่คิด” ที่ “ให้คำปรึกษา” และ “แนะนำแนวทางใหม่ๆ” ให้เจ้าของธุรกิจแก้ไขพิมพ์เขียวให้ดีขึ้น เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงเช่นเดียวกันกับบ้านที่ต้องมีรูปแบบพิมพ์เขียวที่ดี

Business Strategy

การวางกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ สร้างกลยุทธ์ที่ดูดีบนกระดาษ แต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจพร้อมหา แนวทางในการปฏิบัติจริง ให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จได้จริง

งานของพวกเราจึงเป็นการช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กร สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าผ่านการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์องค์กรร่วมกันค้นหาทั้ง ปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งองค์กร ไว้และ ปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรเติบโต จากนั้นจึงสร้างแนวทางการพัฒนาให้องค์กร ประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน

Business Strategy

การวางกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ สร้างกลยุทธ์ที่ดูดีบนกระดาษ แต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจพร้อมหา แนวทางในการปฏิบัติจริง ให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จได้จริง

งานของพวกเราจึงเป็นการช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กร สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าผ่านการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์องค์กรร่วมกันค้นหาทั้ง ปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งองค์กร ไว้และ ปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรเติบโต จากนั้นจึงสร้างแนวทางการพัฒนาให้องค์กร ประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน

Brand Design

ร่วมคิด และ ออกแบบ ให้เจ้าของธุรกิจได้สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นแบรนด์ผ่านการ Design สร้าง Brand Image ที่สะท้อน คุณค่าที่แท้จริง สร้างตัวตนให้เกิดเป็นภาพจำภายในใจลูกค้า พร้อมส่งเสริมและเติมเต็มพัฒนาแบรนด์ให้สมบูรณ์พร้อมแข่งขันในตลาด

Marketing Plan

ธุรกิจไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีการตลาด และธุรกิจอาจไปไม่ถึงเป้าหมายหากทำการตลาดโดยไร้แบบแผน เราจึงเป็นผู้ร่วมคิดค้นหา และวางแผนการสื่อสารการตลาดที่ดี เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ ตอบโจทย์ธุรกิจ มากที่สุด พร้อมผลักดันให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Marketing Plan

ธุรกิจไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีการตลาด และธุรกิจอาจไปไม่ถึงเป้าหมายหากทำการตลาดโดยไร้แบบแผน เราจึงเป็นผู้ร่วมคิดค้นหา และวางแผนการสื่อสารการตลาดที่ดี เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ ตอบโจทย์ธุรกิจ มากที่สุด พร้อมผลักดันให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training & Workshop

บุคคลากร ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหารองค์กร คนสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้ หลักสูตร  Training & Workshopที่ถูกพัฒนามาจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนสามารถช่วยเพิ่มพูน ทักษะให้แก่พนักงาน รวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง ซึ่งสามารถส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งได้

Contact Us

ปรึกษาธุรกิจกับ NinePolthep

ลงทะเบียนตอนนี้

รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท