อบรม
Business Model Canvas

มากกว่าแค่รู้ คือสอนให้คุณ "ทำเป็น"

หลักสูตรที่จะสอนให้คุณใช้ LOGICS ร่วมกับ CREATIVITY ในการออกแบบแผนธุรกิจของคุณให้กลายเป็นจริง และร่วมสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับธุรกิจของคุณ

ทำไมต้องเรียนกับ NinePolthep ?

แน่นอนว่า ปัจจุบันมีสถาบันมากมายที่เปิดสอนหลักสูตร Business Model Canvas หรือ BMC ซึ่งก่อน การตัดสินใจแน่นอนว่าอาจจะเกิดคำถามขึ้นได้ว่ามีเหตุผลอะไรถึงต้องมาเลือกเรียนกับ NinePolthep 

เพราะเราเข้าใจผู้ประกอบการ หลักสูตร The Canvas Extra จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาในหลายๆด้าน หลักสูตรจะสอนให้คุณได้ทำความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เรารู้ดีว่า กลยุทธ์ที่ดี คือกลยุทธ์ที่สามารถใช้งานได้จริงและเห็นผล และเรายังช่วยให้คุณค้นหาคุณค่าที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า เพราะหน้าที่ของเราคือ “ร่วมสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ได้ประโยชน์ เรียนให้เข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ

Business Model Canvas Workshop
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

เจ้าของธุรกิจ SME / สตาร์ทอัพ

นักการตลาด

ผู้บริหารองค์กรฝ่ายต่างๆ เช่นฝ่ายบุคคล ฝ่ายการผลิต เป็นต้น

หลักการและเเนวความคิดของหลักสูตร

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจนั้นมีความหลากหลาย ทวีความยาก และท้าทายขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ และวางแผนอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย หลักสูตร “The Canvas Extra” สามารถทำให้คุณเข้าใจแม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมควบคู่ไปกับตรรกะในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน นำภาพที่เข้าใจไปใช้ในการปรับกลยุทธ์กับธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และช่วยสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของ SMEs ที่ต้องการพาธุรกิจ “ก้าวผ่านวิกฤต” หรือ องค์กรที่กำลังรับมือกับการเปลี่ยนผ่านจาก “รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง”

Business Model Canvas (BMC) ยังถือเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น ที่สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด และหลากหลายอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรทุกคนคิดและเห็นภาพรวมขององค์กรในทิศทางเดียวกันและสามารถระบุปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้แต่ละฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่ทำหน้าที่ต่างกันเพื่อให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์สำหรับการเติบโตได้อย่างอย่างยั่งยืน

Business Model Canvas (BMC) สามารถช่วยให้คุณตอบคำถามสำคัญกับธุรกิจของคุณ 6 เรื่อง คือ

ใครคือลูกค้าที่เราจะส่งมอบสินค้าหรือบริการ ?

บริษัทจะพัฒนาสินค้าหรือบริการอะไรต่อในอนาคต ?

สนามแข่งขันของเราอยู่ที่ไหน ?

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับแผนการตลาดที่ต่างกันไป ?

ทำอย่างไรให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ ?

ลูกค้าต้องซื้อสินค้า/บริการของเรา ?

หลังจากคุณสามารถค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องค้นหาและสร้างมันขึ้นมาให้ได้ คือ การสร้างจุดชนะ “Winning Zone” ให้กับธุร่กิจของคุณ เพื่อให้สินค้าและบริการของคุณมีที่ยืนในใจของลูกค้า และนำมาซึ่งยอดขายที่เติบโตอย่างยั่งยืน

External Factor Analysis​

ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการควรจะเข้าใจการประเมินแต่ละด้าน เพื่อนำไปวางแผนในการรับมือ ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

KEY TRENDS

1. Technology 2. Regulatory 3. Societal & Cultural 4. Socialeconomic

MARKET FORCES

1. Market Segments 2. Needs & Demands 3. Market Issues 4. Switching Costs 5. Revenue Attractiveness

Macro Econimic Forces

1. Global Market Conditions 2. Capital Markets 3. Commodities & Other Resources 4.Economic Infrastructure

Industry Forces

1. Stakeholders 2. Suppliers 3. Competing Services 4. Potential Competitors

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร
 1. ศึกษาองค์ประกอบของ Business Model Canvas
 2. วิเคราะห์  External Factor ประเมินสถานการณ์รอบตัว
 3. วิเคราะห์ Supply Chain Analysis
 4. เจาะลึกถึงหัวใจหลักของ Business Model Canvas ทั้ง 9 ช่อง และการนำเสนอแบบตรงประเด็น
 5. วิเคราะห์ Value Proposition Canvas ค้นหา Insight เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าอย่างยั่งยืน
 6. เรียนรู้กรณีศึกษาวางแผนธุรกิจ โดยใช้ Business Model Canvas นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ
 7. Workshop วิเคราะห์และร่างแผน Business Model Canvas จากสถานการณ์ปัจจุบันสุดท้าทาย
 8. Private Consult วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากสถานการณ์จริงของผู้เรียน
รูปแบบในการฝึกอบรม

01

In - Class เรียนรู้ทฤษฎีหลักการ เขียน Business Model Canvas

เนื้อหาส่วนที่ 1

 1. วิเคราะห์ External Factor Analys

 2. เคราะห์ Supply Chain Analysis

 3. ศึกษาและเจาะลึก Business Model Canvas

 4. Value Proposition Canvas

 5. Supply Chain Analysis

 6. Competitive Advantage Analysis

 7. Special Workshop

02

Private Consult 1 Session Workshop สร้าง Business Model Canvas สำหรับคุณ

เนื้อหาส่วนที่ 2

วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas ของธุรกิจ คุณอย่างเจาะลึกเพื่อนำไปใช้งานจริงแบบส่วนตัวกับผู้สอน

03

Private Consult 3 Session Workshop ฝึกเขียน Business Model Canvas & Follow up

เนื้อหาส่วนที่ 3

วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas ของธุรกิจ คุณอย่างเจาะลึกเพื่อนำไปใช้งานจริงพร้อมแบบส่วนตัว กับผู้สอน พร้อมติดตามผลของการนำแผนที่ได้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ และให้คeปรึกษา/ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

หากเรียนแล้วไม่เห็นผล ใช้งานจริงไม่ได้ ยินดีคืนเงิน 100%

Class Room

Early bird 9,800฿

ราคาปกติ 18,900฿

SAVE 9,100฿

Day 1

What is Business Model ?

External Factor Analysis

Customer Segment

Value Proposition Canvas

Customer Jobs

The Empathy Map

Six Techniques to Gain Customer Insight

3C's Model

Customer Channel

Customer Relationships

Customer journey

Revenue Streams

Day 2

Key Resource

ต้นทุนทางการเงิน

การบริหารจัดการทรัพย์สินเบื้องต้น

Culture Canvas

Key Activities

Branding / Marketing Communication

Key Partners

Cost Structure

Class Room &

Private Consult 1 Session

Early bird 18,900฿

ราคาปกติ 24,000฿

SAVE 6,000฿

Day 1

What is Business Model ?

External Factor Analysis

Customer Segment

Value Proposition Canvas

Customer Jobs

The Empathy Map

Six Techniques to Gain Customer Insight

3C's Model

Customer Channel

Customer Relationships

Customer journey

Revenue Streams

Day 2

Key Resource

ต้นทุนทางการเงิน

การบริหารจัดการทรัพย์สินเบื้องต้น

Culture Canvas

Key Activities

Branding / Marketing Communication

Key Partners

Cost Structure

+ Private Consult 1 Session

บรรยากาศคลาสเรียน

คำถามที่พบบ่อย

The Canvas Extra คือหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น ด้วย business model canvas ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้ตรงกลุ่ม และยังทำให้คุณสามารถมองภาพรวมและคิดอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยการใช้ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์ไปกับครูนาย Creative Strategist ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาธุรกิจ และสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • หลักสูตร The Canvas Extra เป็นหลักสูตรสอนสด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ Workshop พร้อมเปิดโอกาสในการซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียนด้วยกัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณตอบคําถามสําคัญกับธุรกิจของคุณ 5 เรื่องคือ
1. WHO ทําสินค้าหรือบริการให้?
2. WHAT ทําอะไร?
3. HOW ทําอย่างไร?
4. MONEY ทําแล้วคุ้มหรือไม่?
5. WHY ลูกค้าต้องซื้อสินค้าคุณ?
หากคุณสามารถค้นหาคําตอบ 5 เรื่องหลักนี้ได้ ก็จะช่วยให้คุณได้คําตอบของ 9 องค์ประกอบของ BMC ให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง สร้างองค์กรให้ยั่งยืน เพราะมี Direction ที่แน่นอนนั่นเองครับ

ลงทะเบียนเรียน

ปรึกษาธุรกิจกับ NinePolthep

ลงทะเบียนตอนนี้

รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท

ราคาพิเศษ Early Bird จะหมดใน

Days
Hours
Minutes
Seconds
หมดเขตราคาพิเศษแล้ว

SCAN THE QR CODE TO CONTACT

เปิดแอพ LINE ของคุณแล้วใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดในแอพ

COPYRIGHT 2023 © NINEPOLTHEP.COM