อบรม Business Model Canvas

มากกว่าแค่รู้ คือสอนให้คุณทําเป็น

หลักสูตรที่จะสอนให้คุณใช้ LOGICS ร่วมกับ CREATIVITY ในการออกแบบแผนธุรกิจของคุณให้กลายเป็นจริง และร่วมสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับธุรกิจของคุณ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจใหม่ ออกสินค้า/บริการใหม่

ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาองค์กร

ผู้บริหารองค์กรที่ต้องนำเสนอไอเดียกับที่ประชุม

หัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจและการตลาด

ผู้จัดการทีมฝ่ายวางแผนธุรกิจและการตลาด

หลักการและแนวความคิดของหลักสูตร

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจนั้นมีความหลากหลาย ทวีความยาก และท้าทายขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ และวางแผนอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย หลักสูตร “The Canvas Extra” สามารถทําให้คุณเข้าใจแม่แบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมควบคู่ไปกับตรรกะในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน นําภาพที่เข้าใจไปใช้ในการปรับกลยุทธ์กับธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และช่วยสร้างผลกําไรที่เพิ่มขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของ SMEs ที่ต้องการพาธุรกิจ “ก้าวผ่านวิกฤต” หรือ องค์กรที่กําลังรับมือกับการเปลี่ยนผ่านจาก “รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง”

Business Model Canvas (BMC) ยังถือเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด และหลากหลายอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรทุกคนคิดและเห็นภาพรวมขององค์กรในทิศทางเดียวกัน และสามารถระบุปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แต่ละฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่ทําหน้าที่ต่างกันเพื่อให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์สําหรับการเติบโตได้อย่างอย่างยั่งยืน

Business Model Canvas (BMC) สามารถช่วยให้คุณตอบคำถามสำคัญกับธุรกิจของคุณ 6 เรื่อง คือ

  • WHO ใครคือลูกค้าที่เราจะส่งมอบสินค้าหรือบริการ ?
  • WHAT บริษัทจะพัฒนาสินค้าหรือบริการอะไรต่อในอนาคต ?
  • WHERE สนามแข่งขันของเราอยู่ที่ไหน ?
  • WHEN ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับแผนการตลาดที่ต่างกันไป ?
  • HOW ทําอย่างไรให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ ?
  • WHY ลูกค้าต้องซื้อสินค้า/บริการของเรา?

หลังจากคุณสามารถค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องค้นหาและสร้างมันขึ้นมาให้ได้ คือ การสร้างจุดชนะ “Winning Zone” ให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อให้สินค้าและบริการของคุณมีที่ยืนในใจของลูกค้า และนำมาซึ่งยอดขายที่เติบโตอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

– ศึกษาองค์ประกอบของ Business Model Canvas
– วิเคราะห์ External Factor ประเมินสถานการณ์รอบตัว
– วิเคราะห์ Supply Chain Analysis
– เจาะลึกถึงหัวใจหลักของ Business Model Canvas ทั้ง 9 ช่อง และการนำเสนอแบบตรงประเด็น
– วิเคราะห์ Value Proposition Canvas ค้นหา Insight เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าอย่างยั่งยืน
– เรียนรู้กรณีศึกษาวางแผนธุรกิจ โดยใช้ Business Model Canvas นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ
– Workshop วิเคราะห์และร่างแผน Business Model Canvas จากสถานการณ์ปัจจุบันสุดท้าทาย
– Private Consult วิเคราะห์และเขียน Business Model Canvas จากสถานการณ์จริงของผู้เรียน

รูปแบบในการฝึกอบรม

01

In - Class เรียนรู้ทฤษฎีหลักการเขียน Business Model Canvas

02

Private Consult 1 Session Workshop สร้าง Business Model Canvas สำหรับคุณ

03

Private Consult 3 Session Workshop ฝึกเขียน Business Model Canvas & Follow up

เสียงตอบรับจากผู้เรียน

คำถามที่พบบ่อย

The Canvas Extra คือหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น ด้วย business model canvas ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้ตรงกลุ่ม และยังทำให้คุณสามารถมองภาพรวมและคิดอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยการใช้ Business Model Canvas ในการวิเคราะห์ไปกับครูนาย Creative Strategist ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาธุรกิจ และสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  • หลักสูตร The Canvas Extra เป็นหลักสูตรสอนสด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ Workshop พร้อมเปิดโอกาสในการซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียนด้วยกัน

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณตอบคําถามสําคัญกับธุรกิจของคุณ 5 เรื่องคือ
1. WHO ทําสินค้าหรือบริการให้?
2. WHAT ทําอะไร?
3. HOW ทําอย่างไร?
4. MONEY ทําแล้วคุ้มหรือไม่?
5. WHY ลูกค้าต้องซื้อสินค้าคุณ?
หากคุณสามารถค้นหาคําตอบ 5 เรื่องหลักนี้ได้ ก็จะช่วยให้คุณได้คําตอบของ 9 องค์ประกอบของ BMC ให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง สร้างองค์กรให้ยั่งยืน เพราะมี Direction ที่แน่นอนนั่นเองครับ

หากเรียนแล้วไม่เห็นผล ใช้งานจริงไม่ได้ ยินดีคืนเงิน 100% !!

1 Day
Classroom

5,990

บาท

ราคาปกติ

9,900฿

SAVE 3,910 ฿ !

Class room & Private consult 1 session

18,900

บาท

ราคาปกติ

24,900฿

SAVE 6,000 ฿ !

Class room & Private consult 3 session

59,000

บาท

ราคาปกติ

99,000฿

SAVE 40,000 ฿ !